Algemene voorwaarden

Onderstaande Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de bedrijven: The Singing Driver, Manaz en Rouwmomenten. In de tekst wordt kortweg gesproken over Rouwmomenten. Wanneer gesproken wordt over ‘optreden’, kan dit ook betrekking hebben op de aanwezigheid van “Blue”.

Op elke overeenkomst tussen U als klant en Rouwmomenten is het Nederlands recht van toepassing.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

U als klant verklaart bij de ondertekening van de offerte alle algemene voorwaarden zoals hieronder omschreven en genoemd te aanvaarden. Het aanpassen of wijzigen van de algemene voorwaarden, maakt de overeenkomst ongeldig. Rouwmomenten is dan niet geboekt.

Het eerste contact

  • Rouwmomenten zal haar uiterste best doen om vanaf het eerste contact tot aan het optreden de communicatie naar volle tevredenheid te laten verlopen, daar waar het in de redelijke zin des woords mogelijk is.
  • De gehele boekingsprocedure van Rouwmomenten wordt vanaf de eerste afspraak tot en met de daadwerkelijke contractering per email of schriftelijk bevestigd.

Offerte, opdracht en herroeping

De opdracht is van kracht na tekenen en retourneren van de offerte.
Annulering: U als klant heeft recht op 14 dagen herroepingsrecht na het tekenen van de offerte hierbij de annuleringsvoorwaarden in acht nemende.

De overeenkomst

De overeenkomst bestaat uit hetgeen is overeen gekomen in de offerte.
Concrete afspraken worden vastgelegd per emailbevestiging.

Annulering

Indien de opdracht na het tekenen wordt ontbonden door U als klant, heeft Rouwmomenten recht op compensatie, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Rouwmomenten zijn toe te rekenen. Deze compensatie percentages zijn op advies van de Nederlandse Toonkunstenaars Bond.

Opzegging 1 maand of korter voorafgaand aan het optreden: 100% van de gage
Opzegging tussen 1 en 3 maanden: 75% van de gage
Opzegging tussen 3 en 5 maanden: 50% van de gage
Opzegging langer dan 5 maanden voorafgaand aan het optreden: 25% van de gage

Als Rouwmomenten haar bevestigde optreden door een situatie als de griep ed. niet kan uitvoeren, dan is er sprake van overmacht. Rouwmomenten zal haar uiterste best doen vervangende muzikanten/uitvoerders te vinden. Dit alles zal plaatsvinden in overleg met u. Wanneer dit niet lukt komt de overeenkomst en daarmee de financiële verplichting te vervallen. De eventuele aanbetaling wordt teruggestort. Rouwmomenten heeft vele contacten met collega’s en zal haar uiterste best doen U te helpen andere muzikanten voor uw activiteit/herdenking te zoeken, daar waar het in de redelijke zin des woords mogelijk is.

Rouwmomenten heeft het recht om een optreden in het buitenland of een radio ofwel TV optreden aan te nemen en voorrang te geven boven een reeds geboekt optreden. Dit recht kan door Rouwmomenten slechts worden uitgeoefend nadat ze U tijdig alternatieven heeft aangeboden. Deze alternatieven zijn van vergelijkbare kwaliteit en vergelijkbare kosten, in de redelijke zin des woords. Rouwmomenten zal U als klant tijdig schriftelijk of per e-mail over informeren en met U de alternatieven bespreken. Indien een optreden in het buitenland en of een radio of TV optreden korter dan 4 weken voor het met u overeengekomen optreden wordt geboekt, is genoemd recht niet van toepassing.

Annulering door corona

Indien door coronamaatregelen vanuit de nationale of regionale overheid het optreden niet plaats mag vinden, vervallen de eerder vermelde annuleringskosten van 100%. Uit coulance wordt dan 30% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht ofwel 70% gerestitueerd indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden.
Een vrijwillige keuze van opdrachtgever om de activiteit niet plaats te laten vinden vanwege corona, ook al is dit van overheidswege niet verplicht, valt niet onder deze coulance regeling.

Het optreden

  • Rouwmomenten is tijdig aanwezig om haar apparatuur op te bouwen. – Indien er sprake is van parkeerkosten, zal U als klant dit bedrag aan Rouwmomenten vergoeden op de dag zelf.
  • De voertuig(en) van Rouwmomenten dienen binnen een straal van 100 meter te parkeren zijn.
  • Rouwmomenten is tijdig aanwezig en altijd op gepaste manier gekleed.
  • Rouwmomenten nuttigt graag een eenvoudige, plantaardige gezonde maaltijd voor, tijdens of na haar optreden, dit in overleg met de keuken.
  • De gebruikte consumpties door Rouwmomenten zijn voor rekening van de klant.
  • De aanwezigheid van trappen van tenminste tien treden tussen de laad- en losplaats en de optreedplek dient vooraf door U als klant aan Rouwmomenten te worden opgegeven. In het geval van aanwezigheid van trappen van meer dan tien treden tussen de laad en losplaats kunt U zelf helpende  handen voorzien, ofwel worden extra kosten in rekening gebracht. In het geval van er een goede lift tussen de laad en losplaats en het podium is, is het bovengenoemde vanzelfsprekend niet van toepassing.
  • Het gebruik maken van geluidsapparatuur van Rouwmomenten door gasten is mogelijk na overleg.

De betaling

De betaling tussen Rouwmomenten en U als klant vindt plaats middels een factuur. Het bedrag dient U binnen de gestelde tijd over te maken.

Aansprakelijkheid

Alle toegebrachte schade aan auto, geluidsapparatuur e.d. van Rouwmomenten veroorzaakt door het aanwezige publiek wordt door U als klant volledig vergoed tegen aanschafwaarde – 10%. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht. Rouwmomenten kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, etc. aangebracht door derden.

Mochten er vragen zijn nav deze voorwaarden, dan kunt u altijd contact opnemen.

%d bloggers liken dit: